ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ЗМІСТ

Донецьк-2010

Канєєва І.І.

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСКОГО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

"ГРОШІ ТА КРЕДИТ"

Курс лекцій

для студентів денної та заочної форм навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”


стор.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
ТЕМА 1: “Сутність і функції грошей»
1.1. Походження і сутність грошей
1.2. Форми грошей та їх еволюція
1.3. Функції грошей та їх взаємозв'язок.
1.4. Роль грошей в розвитку економіки
ТЕМА 2: “Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм”
2.1. Класична кількісна теорія грошей
2.2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей
2.3. Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей
2.4. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії
2.5. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез в теорії грошей
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ
ТЕМА 3: “Грошовий оборот і грошова маса”
3.1.Сутність і структура грошового обороту
3.2. Модель грошового обороту. Грошові потоки
3.3. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати і грошова база
3.4. Закон грошового обігу
3.5. Механізм зміни маси грошей в обігу. Грошово-кредитний мультиплікатор
ТЕМА 4: «Грошові системи»
4.1. Сутність, значення і структура грошової системи
4.2. Види грошових систем та їх еволюція
4.3. Створення та розвиток грошової системи України
4.4. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти
4.5. Монетизація бюджетного дефіциту і ВВП в Україні
ТЕМА 5: «Грошовий ринок»
5.1. Сутність і особливості функціонування грошового ринку
5.2. Інституційна модель грошового ринку
5.3. Структура грошового ринку
5.4. Попит на гроші. Пропозиція грошей
5.5. Рівновага на грошовому ринку
ТЕМА 6: «Інфляція і грошові реформи»
6.1. Сутність і закономірності розвитку інфляції
6.2. Види і причини інфляції
6.3. Економічні і соціальні наслідки інфляції
6.4. Сутність і види грошових реформ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ТА РОЛЬ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
ТЕМА 7: “ Кредит в ринковій економіці”
7.1. Передумови і економічні чинники необхідності кредиту
7.2. Сутність кредиту. Теоретичні концепції кредиту
7.3. Стадії і закономірності руху кредиту
7.4. Форми, види і функції кредиту
7.5. Характеристика основних видів кредиту
7.6. Позиковий відсоток та його диференціація
ТЕМА 8: «Фінансові посередники грошового ринку»
8.1.Сутність, призначення та види фінансового посередництва
8.2. Банківська система України.
8.3. Основні види спеціалізованих фінансово-кредитних установ
ТЕМА 9: «Центральні банки»
9.1. Сутність і функції центральних банків
9.2. Національний банк України. Його задачі і функції
9.3. Операції НБУ
9.4. Дисконтна ставка НБУ
9.5. Формування мінімальних резервів
9.6. Операції НБУ на відкритому ринку
ТЕМА 10: «Комерційні банки»
10.1. Органiзацiйно-правові форми комерційних банків
10.2. Порядок створення та реєстрації комерційних банків
10.3. Ліцензування діяльності комерційних банків
10.4. Порядок реорганізації комерційних банків
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ
ТЕМА 11: «Валютний ринок і валютні системи»
11.1. Сутність валюти і валютних відносин
11.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
11.3. Валютний курс
11.4. Валютні системи і валютна політика
11.5. Платіжний баланс і золотовалютні резерви
Тема 12: «МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ»
12.1. Міжнародні ринки грошей і капіталу
12.2. Міжнародний валютний фонд та його діяльність в Україні
12.3. Світовий банк
12.4. Європейський банк реконструкції та розвитку


3429969542420542.html
3430038942503455.html
    PR.RU™