Форми та основні системи оплати праці

За прямої відрядної системи заробіток працівника розраховується множенням кількості одиниць виробленої продукції та розцінки за одиницю продукції.

За непрямої відрядної системи заробіток працівника залежить не від його особистого виробітку, а від результатів праці працівників, що їх він обслуговує. Вона застосовується для оплати тих категорій допоміжних робітників (наладчиків, ремонтників, кранівників), праця яких не піддається нормуванню та обліку, але значною мірою визначає рівень виробітку основних робітників.

За відрядно-преміальною системі заробіток працівника складається з відрядного заробітку та премії за досягнення певних результатів:

Відрядно-прогресивна оплата праці передбачає оплату робіт, виконаних у межах встановленої норми за звичайними відрядними розцінками, а робіт, виконаних понад нормативний (базовий) рівень за підвищеними розцінками залежно від ступеня виконання завдання.

Відмінність акордної системи полягає в тім, що працівникові або групі працівників розцінки встановлюються не за окремі операції, а за весь комплекс робіт із визначенням кінцевого строку його виконання. Ця система заохочує до скорочення строків виконання робіт і тому використовується передовсім за усування наслідків аварій, за термінових ремонтів, будівельних робіт тощо.

За простої почасової оплати заробіток працівника розраховується множенням годинної тарифної ставки відповідного розряду на кількість відпрацьованих годин:

Через недостатній позитивний вплив на кількість і якість праці робітника цю систему застосовують досить рідко.

У почасово-преміальній системі певною мірою усунуто цей недолік. За цієї системи окрім тарифного заробітку працівник одержує премію за досягнення певних кількісних або якісних показників.

За застосування почасово-преміальної системи з використанням нормованих завдань заробіток може складатися з трьох частин: 1) почасового заробітку, що розраховується пропорційно відпрацьованому часу, і доплат за професійну майстерність та умови (інтенсивність) праці; 2) додаткової оплати за виконання нормованих завдань, що на­раховується у процентах до почасової оплати за тарифом; 3) премії за зниження трудомісткості виробів або робіт.Різновидом почасово-преміальної є система оплати за посадовими окладами, що застосовується на підприємствах усіх галузей економіки. За цією системою оплачуються працівники, робота яких має стабільний характер (комірники, вагарі, прибиральники та ін.).

За функціональним призначенням доплати й надбавки є самостійними елементами заробітної плати, які призначаються для компенсації або винагороди за суттєві відхилення від нормальних умов роботи, котрі не враховано в тарифних ставках і посадових окладах. Вони відрізняються від тарифної заробітної плати (посадового окладу) необов’язковістю і непостійністю, а також рухливістю залежно від співвідношення фактичних і нормативних умов роботи. Закон України «Про оплату праці» передбачає, що умови запровадження і розміри надбавок, доплат, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій чинного законодавства і згідно з генерального та галузевими (регіональними) угодами.

Доплати до заробітної плати класифікуються передусім за ознакою сфери трудової діяльності (прикладання праці). За цією ознакою розрізняють доплати, які: 1) не мають обмежень щодо сфер трудової діяльності; 2) застосовуються тільки в певних (окремих) сферах прикладання праці:

· за роботу в наднормовий час;

· особам, які не досягли вісімнадцяти років і мають скорочену тривалість робочого часу;

· робітникам, які внаслідок виробничої необхідності виконують роботи за нижчими від наданих ним тарифних розрядів;

· за час простою та в разі невиконання норм виробітку й виготовлення бракованої продукції не з вини робітника.

Запитання для контролю рівня теоретичної підготовки

ФОРМУЛИ ДО ЗАДАЧ І ТЕСТІВ

Чисельність персоналу

(4.1)

де — повна трудомісткість виробничої програми планового року (включає технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування та управління виробництвом), нормо-годин;

— розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника, годин (табл. 4.1).

— очікуваний коефіцієнт виконання норм.

Фд = (Дк – Дс – До – Дх – Дін)∙tзм (4.2)

Дк – календарна кількість днів у році;

Дс – кількість вихідних днів;

До – кількість днів відпустки;

Дх – кількість днів відсутності у зв’язку з хворобою;

Дін – інші дні відсутності;

tзм – тривалість зміни;

Таблиця 4.1

РОЗРАХУНОК БАЛАНСУ РОБОЧОГО ЧАСУСЕРЕДНЬООБЛІКОВОГО ПРАЦІВНИКА (дані умовні)

Показники Очікувані результати
поточного року розрахункового року
Кількість календарних днів
Вихідні та святкові дні
Номінальний фонд робочого часу, днів
Невиходи на роботу, днів
з них:
Відпустки
Захворювання
невиходи, що дозволяються законом
з дозволу адміністрації
Прогули
цілодобові простої
Страйки
Явочний робочий час, днів
Середня тривалість робочого дня, годин 7,95 7,90
Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, годин 0,45 0,30
Кількість робочих годин 7,50 7,60
Ефективний фонд часу за рік, годин 1627,5

Чисельність робітників, що зайняті на роботах, які нормуються ( ), розраховується за формулою

(4.3)

де — планова трудомісткість одиниці і-го виду-виробу, нормо-годин;

— кількість виробів і-го виду, одиниць;

— кількість видів виготовлюваних одиниць.

Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих роботах ( ) — контроль технологічного процесу, управління апаратами, машинами та іншими устаткуванням, розраховується за нормами обслуговування, а саме:

, (4.4)

де — кількість об’єктів. що обслуговуються (агрегатів і т. ін.);

— кількість змін роботи на добу;

— коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову, який розраховується за формулою , де — плановий процент невиходів робітників на роботу;

— норма обслуговування одного агрегату (машини) -кількість об’єктів на одного робітника.

Чисельність робітників (в основному допоміжних), для яких неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати трудомісткість робіт ( ), визначається за формулою

, (4.5)

де — кількість робочих місць.

Показники продуктивності

Суспільна продуктивність праці

, де - валовий внутрішній продукт, - середньоспискова чисельність.

Процент зростання продуктивності праці

де ∆Чзаг – сумарна економія чисельності персоналу;

Чвих – базова чисельність персоналу.

Індивідуальна продуктивність праці :

  1. виробіток
  2. трудомісткість

Виробіток :

  1. річний : , де - товарна продукція (в вартісному вимірі) – об’єм продукції, - кількість працівників за період
  2. добовий : , де - кількість днів або діб
  3. годинний : , де - тривалість зміни; - кількість змін. Одиниці виміру : .

Трудомісткість : - характеризує затрати праці на одиницю продукції.

Відрядна оплата праці встановлюється в тих випадках, коли можна визначити об’єм робіт для кожного працівника і коли від інтенсивності праці працівників залежить результат праці.

Розрахунок розцінки , де - виробіток нормативний за годину.

- тарифна ставка

- норма часу

- відрядна розцінка (оплата за одну штуку (одиницю продукції))

Пряма відрядна ЗП :

, де - фактичний виробіток за місяць.

Непряма відрядна ЗП використовується для оплати працівників, що обслуговують основних робітників.

Непряма відрядна ЗП :

, де - фактичний час роботи, - коефіціент виконання норм.

Преміальна відрядна ЗП:

, - відрядна розцінка (оплата за одну штуку (одиницю продукції)).

Прогресивна відрядна ЗП :

, де - виробіток по нормах за місяць.

Якщо робітник перевиконує норми :

Виробіток додається до суми ( - коефіціент зростання розцінки, завжди > 1).

Погодинна форма ЗП – коли об’єм робіт для працівника не може бути встановлений і від інтенсивності його праці не залежить результат.

Проста погодинна ЗП :

, де - тарифна ставка (може бути годинна), - фактичний час.

Преміальна погодинна ЗП :

(за високу якість робіт, за виконання нормованих завдань).

Окладна погодинна система застосовується, коли задано оплату праці за місяць роботи.

Оклад відомий і відома кількість робочих днів місяця.

Окладна погодинна ЗП :

, де - оклад робітника за місяць , - кількість робочих днів, - кількість фактично відпрацьованих днів.

ЗАДАЧІ З РІШЕННЯМИ

Задача 1.

У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства склала 1778000 нормо-год. Передбачається, що в наступному році у зв’язку з деяким ускладненням вироблюваної продукції її загальна трудомісткість має збільшитися на 11 %. Очікується, що річний фонд робочого часу одного робітника, який становив у звітному році 1785 нормо-год, за рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв має збільшитися приблизно на 6 %, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що дорівнювало в середньому за звітний рік 112 %, — на 5 %.

Визначити необхідну чисельність виробничих робітників-відрядників.

Рішення

Для розрахунку необхідна формула Чисельність робітників, що зайняті на роботах, які нормуються ( ), розраховується за формулою

В чисельнику враховуємо підвищені показники трудомісткості – 1778000*1,11=1973580 нормо-годин,

Показник робочого часу становить 1785*1,06=1892,1 годин, а коефіцієнт виконання норм – 112+5=117%.

Тогда имеем

Відповідь 892 працівника

Задача 2

Визначити виробіток на одного працівника машинобудівно­го підприємства у звітному році та його відносне зростання, якщо відомо, що в цьому році було 240 робочих днів, річний виробіток у базовому році становив 130 тис. грн на особу. Обсяг випуску продукції підприємства у звітному році становив 234 тис. грн, а трудомісткість виробничої програми за рахунок застосування прогресивних технологій знизилася порівняно з базовим роком на 9600 людино-днів.

Розв'язання

Приріст продуктивності праці на підприємстві у звітному році стосовно базового року можна розрахувати за формулою

Вихідну чисельність працівників у звітному році можна обчислити як відношення обсягу випуску продукції в цьому році до базового рівня виробітку:

Обчислюємо економію чисельності за рахунок зниження трудомісткості виробничої програми:

Приріст продуктивності праці становитиме:

Таким чином, виробіток на одного працівника у звітному році буде дорівнювати:

Задача 3.

Працівник виготовив 1000 шт. деталей при нормі 850 шт. Тарифна ставка за годину 10 грн. За місяць фактично працівник відпрацював 180 годин. Премія за перевиконання плану становить 10%, та по 0,5% за кожний відсоток перевиконання плану.

Розрахувати заробітну плату відрядно-преміальною системою та розрахувати приріст виробітку.

Рішення

Заробітна плата за відрядно-преміальною системою дорівнює:

, де

- заробітна плата за відрядно-прямою системою

, де

- фактичний виробіток

- розцінка

, де

- коефіцієнт преміювання

1) Розрахуємо відсоток перевиконання плану (ПП):

2) Визначимо коефіцієнт преміювання ( )

3) Розрахуємо скільки деталей за годину повинен виготовляти працівник за нормою.

4) За годину працівник заробляє 10 грн. та виготовляє 4,72 деталі. Розрахуємо скільки робітникові заплатять за виготовлення однієї деталі:

5) За вироблені 1000 деталей робітник отримає:

6) Розрахуємо премію:

7) Тоді заробітна плата відрядно-преміальна буде:

Задача 4

Розробіть два варіанти побудови системи часових тарифних ставок робітників машинобудівного підприємства зважаючи на такі умови:

1)середня заробітна плата працівників підприємства на момент укладення колективного договору (кінець звітного року) у розмірі: варіант 1 — 640 грн, варіант 2 — 480 грн;

2)оптимальна частка тарифу в середній заробітній платі працівників підприємства у розмірі 65 %;

3)застосування 6 розрядної тарифної сітки і середнього роз­ряду робітників 3,0;

4)варіант 1 — нестійкий фінансовий стан, що зумовлює вибір найбільш економічної тарифної сітки; варіант 2 — задовіль­ний фінансовий стан та дефіцит робітників 2-го і 3-го розрядів.

Довідково:

1.Місячний фонд робочого часу становить 170 годин.

2.Перевищення тарифної ставки робітників 1-го розряду над тарифною ставкою робітників найнижчої кваліфікації (кур'єр, гар­деробник тощо) відповідно до галузевої угоди має становити 10 %.

3.Мінімальний розмір тарифної ставки робітників найниж­чої кваліфікації відповідно до галузевої угоди становить 332 грн.

Розв'язання

Варіант 1

1.Оскільки умовами завдання визначено, що підприємство має нестійкий фінансовий стан, то необхідно, перш за все, виб­рати найбільш економну тарифну сітку. Нею є тарифна сітка з прогресивним абсолютним і відносним зростанням тарифних коефіцієнтів, наведена у табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Показник Тарифний розряд
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0
Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів - 0,13 0,16 0,19 0,23 0,29
Відносне зростання тарифних коефіцієнтів, % - 13,0 14,2 14,7 15,5 17,0

2.Якщо середній розряд робітників становить 3,0, то йому відповідає тарифний коефіцієнт 1,29.

3.Заробітна плата, що приведена до місячної середньої заробітної плати робітників 1-го розряду, дорівнює 496,1 грн.

4. Місячна тарифна ставка робітників 1-го розряду за умови, що частка тарифу дорівнює 65 %, становить 322,5 грн

5. Перевіряємо, чи дотримується при цьому галузева гарантія розміру мінімальної тарифної ставки робітників 1-го розряду, яка за розрахунками становить 308 грн (280 грн • 1,1 = 308 грн).

Означена вище гарантія дотримується (розрахункова заводська місячна тарифна ставка — 322,5 грн, є вищою за галузеву гарантію, яка становить 308 грн), тому при виконанні роз­рахунків часових тарифних ставок за основу береться місячна тарифна ставка робітників 1-го розряду в розмірі 322,5 грн.

6. Часова тарифна ставка робітника 1-го розряду становитиме 1,9 грн:

7.Часові тарифні ставки за розрядами тарифної сітки наведені у табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Показник Тарифний розряд
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0
Часові тарифні ставки, грн 1,90 2,15 2,45 2,81 3,25 3,80

Варіант 2

1. Оскільки умовами завдання визначено, що підприємство має задовільний фінансовий стан та дефіцит робітників 2-го і 3-го розрядів, то необхідно вибрати тарифну сітку, що стимулює подолання дефіциту робітників низької та середньої кваліфікації. Нею є тарифна сітка з регресивним абсолютним і відносним зростанням тарифних коефіцієнтів, наведена у табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Показник Тарифний розряд
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,26 1,49 1,69 1,86 2,0
Абсолютне зростання тарифних коефіці­єнтів - 0,26 0,23 0,20 0,17 0,14
Відносне зростання тарифних коефіці­єнтів, % - 26,0 18,3 13,4 10,0 7,5

2.За середнього розряду робітників 3,0 значення тарифного коефіцієнта становить 1,49.

3.Заробітна плата, що приведена до місячної середньої плати робітників 1-го розряду, становить 322,1 грн .

4. Якщо частка тарифу запроектована на рівні 65 %, то місячна тарифна ставка дорівнюватиме 209,4 грн:

5.Перевірка на предмет дотримання галузевої гарантії розміру мінімальної тарифної ставки робітників 1-го розряду дає підстави для висновку, що остання не дотримується. Тому при виконанні розрахунків часових тарифних ставок за основу береться місячна тарифна ставка робітників 1-го розряду на рівні галузевої гарантії, а саме 308,0 грн.

6. Часова тарифна ставка робітника 1-го розряду становитиме 1,81 грн.

7. Часові тарифні ставки за розрядами тарифної сітки наведені у табл. 5.4.

Таблиця 5.4

Показник Тарифний розряд
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,26 1,49 1,69 1,86 2,0
Часові тарифні ставки, грн 1,81 2,28 2,70 3,06 3,37 3,62

Задачи для самостійного вирішення

Задача 1

Середньооблікова чисельність промислово-виробничого пер­соналу на машинобудівному підприємстві у базовому році ста­новила 2500 осіб, випуск товарної продукції — 25 570 тис. грн. У плановому році обсяг товарної продукції має становити 26 800 тис грн, а продуктивність праці підвищиться на Х %. Визначити: 1) рівень продуктивності праці у базовому і плано­вому роках; 2) чисельність промислово-виробничого персоналу, очікувану в плановому році.

Х – сума двох останніх цифр заліковки

Задача 2

Промислове підприємство виготовляє вироби з пластмаси. Річний обсяг виробництва виробів — Х тис. шт., а тру­домісткість виробу — 0,35 нормо-год. Тривалість робочої зміни 8 годин при однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників — 1,5 %, а на регламентовані простої — 3 %. Середній відсоток виконання норм виробітку — 105 %. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників, якщо кількість робочих днів на рік становить 240.

Х – три останні цифри заліковки

Задача 3

Визначити приріст продуктивності праці на промисловому підприємстві в плановому році за рахунок зниження трудомісткості продукції за даними, наведеними у табл. 4,2.

Таблиця 4.2

Виріб Трудомісткість одного виробу, нормо-год Обсяг випуску продукції згідно з планом, шт.
Звітний рік Плановий рік
Гайка 0,7 0,68 110 000
Штуцер 0,92 0,85 90 000
Шток 1,03 0,9 82 000

Задача 4

Висококваліфікований робітник п’ятого розряду протягом розрахункового місяця відпрацював 23 дні при тривалості робочої зміни 8 год. Запропоноване виробниче завдання виконано на 105 %. Погодинна тарифна ставка робітника п’ятого розряду дорівнює 106 грн. Встановлений розмір премії складає: за виконання плану — Х %, за кожний відсоток перевиконання плану — 1,5 % від тарифного заробітку.

Визначити загальну величину місячної заробітної плати робітника п’ятого розряду.

Х – дві останні цифри заліковки

Задача 5

На виробничому підприємстві переважає відрядно-преміальна система оплати праці. Робітник-відрядник протягом розрахункового місяця відпрацював 176 людино-годин і виготовив 485 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,4 людино-години, а розцінка — Х грн. за одну виготовлену деталь. Передбачувана премія робітникам нараховується у таких розмірах: за виконання встановленої виробничої норми — 10 %; за кожен відсоток перевиконання норм — 1,5 % від відрядного заробітку.

Визначити загальну суму нарахованої заробітної плати робітника-відрядника за місяць.

Х – сума двох останніх цифр заліковки

Задача 6*

Розрахувати місячний заробіток робітника за індивідуальної відрядної, відрядно-преміальної і відрядно-прогресивної системи оплати праці та дати їх порівняльну оцінку, якщо відомо:

норма часу на виготовлення однієї деталі становить Х год, а погодинна тарифна ставка — 27 грн.;

за місяць робітником основного виробництва виготовлено 610 одиниць продукції; з них прийнято контролером ВТК з першого подання 580 одиниць. Планове завдання робітника на місяць складає 500 виробів;

преміювання робітників за здачу продукції з першого подання здійснюється за спеціальною шкалою, яка наведена у табл. 1

Таблиця 1

Здача продукції контролерові ВТК з першого подання, % від обсягу виготовленої продукції 100 95—100 90—95 85—90
Розмір премії, % відрядного виробітку 30 25 14 10

за умови перевиконання планового завдання до 10 % тарифна розцінка зростає в 1,5 раза, а у разі більшого перевиконання — у 2 рази.

Х – сума двох останніх цифр заліковки поділена на 10


3432344144772777.html
3432408170569958.html
    PR.RU™