Облік придбаних основних засобів

Основними елементом схеми обліку придбання основних засо­бів є нагромадження на рахунку 4430 А «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію основ­ними засобами» інформації щодо первісної вартості. Вона склада­ється з таких витрат:

· суми, що сплачується постачальникові активу та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (непрямі податки віднімаються);

· реєстраційних зборів, державного мита, інших платежів, здій­снених у процесі придбання (отримання) прав на об’єкти основ­них засобів;

· суми ввізного мита;

· суми непрямих податків, якщо вони не відшкодовуються банкові;

· на страхування ризиків доставки основних засобів;

· на установку, монтаж, налагодження основних засобів;

· інших, пов’язаних з доведенням основних засобів до придат­ного для використання за призначенням стану.

Усі розрахунки, пов’язані з придбанням основних засобів у обліку фіксуються через записи за рахунками:

3510 А «Дебіторська заборгованість з придбання активів»;

3610 П «Кредиторська заборгованість з придбання активів».

Зміст облікової процедури узагальнюють такі бухгалтерські про­ведення:

1. Проведення попередньої оплати:

Дебет рахунка 3510 А «Дебіторська заборгованість з придбан­ня активів»;

Кредит рахунків грошових коштів (1200, 1001, 2600…).

2. Нагромадження інформації про первісну вартість (собівартість):

Дебет рахунка 4430 А «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію основними засобами»;

Кредит рахунків:

3510 А «Дебіторська заборгованість з придбання активів — на вартість об’єкта, що сплачена постачальнику»;

3652 П «Нарахування працівникам банку за заробітною платою — на суму нарахованої плати за доведення об’єкта до стану, придатного для використання»;

3622 П «Кредиторська заборгованість за податками та обов’яз­ковими платежами, крім податку на прибуток на суму нарахувань у Фонд соціального страхування та інші фонди».

Інші рахунки — на суму інших витрат, які безпосередньо стосу­ються придбання об’єкта і доведення його до робочого стану.3. Оприбуткування об’єкта за собівартістю:

Дебет рахунка 4400 А «Основні засоби»;

Кредит рахунка 4430 А «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію основними засобами».

Якщо первісну вартість об’єкта сформовано тільки із ціни його придбання, що сплачена постачальнику, то записи за рахунком 4430 не виконують.

Придбання нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів у обліку відображається так само. За первісною вартістю вони обліковуються на балансі банку відповідно за рахунками:

4300 А «Нематеріальні активи»;

4500 А «Інші необоротні матеріальні активи».

Облік операцій із придбання основних засобів за іноземну валюту має певні особливості. Передусім це пов’язано з тим, що ці операції впливають на зміну валютної позиції банку, що зумовлює необхідність відображення змісту операції за рахунками 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» та 3801 «Еквіваленти позиції банку щодо іноземної валюти та бан­ківських металів».

За рештою елементів облікової процедури записи змісту операції з придбання основних засобів за іноземну валюту аналогічні записам з їх придбання за національну валюту.

· Попередня оплата:

Дебет рахунка 3800 АП «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

Кредит рахунка 1500 АП «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках».

· Відображення суми дебіторської заборгованості з придбання активу:

Дебет рахунка 3510 А «Дебіторська заборгованість з придбання активів (заборгованість обліковується за офіційним валютним курсом на дату перерахування);

Кредит рахунка 3801 АП «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів».

· Закриття дебіторської заборгованості за отриманими активами та їх оприбуткування:

Дебет рахунка 4400 А «Основні засоби»;

Кредит рахунка 3510 А «Дебіторська заборгованість з придбання активів».

Детально питання обліку основних засобів (придбання, обмін, нарахування амортизації, реконструкція, добудова, переоцінка, реалізація) викладено в розд. 14 «Бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів» підручника: Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2001. — 636 с.


3433202579202476.html
3433277887030091.html
    PR.RU™