Тест 10. Суб’єктами здійснення контролю за витрачанням коштів державного

бюджету є:

а) бюджетна установа;

б) органи Державного казначейства;

в) установи банків;

г) місцеві органи статистики;

д) фінансові органи;

е) вищий розпорядник коштів;

є) органи податкової адміністрації;

ж) немає правильної відповіді.

Тест 11. Вкажіть правильне визначення терміну «ліміт каси»:

а) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси протягом робочого дня;

б) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси на господарські потреби;

в) гранична сума готівки, яка може зберігатися в касі на кінець робочого дня;

г) немає правильної відповіді.

Тест 12. Курсова різниця по операціях з іноземною валютою — це …

а) різниця між покупною і продажною вартістю іноземної валюти;

б) різниця між офіційними курсами валюти за певний період;

в) різниця між залишками валюти за певний період;

г) немає правильної відповіді.

Тест 13. До інших грошових коштів належать:

а) талони на пальне;

б) талони на харчування;

в) лікарняні листки;

г) повідомлення на грошові перекази;

д) грошові чекові книжки;

е) марки держмита;

є) кошти в акредитивах;

ж) лімітовані чекові книжки;

з) бланки трудових книжок і вкладиші до них;

і) придбані путівки.

Тест 14. Доберіть у правій колонці до кожної з наведених бухгалтерських

проводок правильний економічний зміст:

1. Дебет 311 Кредит 701 2. Дебет 681 Кредит 312 3. Дебет 312 Кредит 681 4. Дебет 681 Кредит 311 а) надійшли кошти за загальним фон­дом на видатки установи;
б) зараховано на поточні рахунки суми відкликаних коштів;
в) відкликано кошти за загальним фондом;
г) переказано кошти нижчим розпорядникам коштів;
д) зараховано кошти на реєстраційні рахунки.

Тест 15. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проводки до економічного

змісту господарських операцій:

1. Погашено заборгованість перед постачальниками за матеріали з реєстраційного рахунка а) Дебет 651 Кредит 321 б) Дебет 651 Кредит 311 в) Дебет 311 Кредит 301 г) Дебет 641 Кредит 311 д) Дебет 675 Кредит 321
2. Внесено на поточний рахунок депоновану заробітну плату
3. З поточного рахунка перераховано заборгованість бюджету
4. З реєстраційного рахунка погашено заборгованість Пенсійному фонду

Тест 16. Доберіть з правої колонки код економічної класифікації фактичнихвидатків установи:

1. Нараховані стипендії сти­пендіатам а) код 1110 — Заробітна плата пра­цівників бюджетних установ;
2. Нарахована заробітна плата працівникам б) код 1342 — Стипендії; в) код 1132 — Медикаменти та перев’язувальні матеріали; г) код 1133 — Продукти харчування; д) код 1163 — Оплата електроенергії.
3. Належить Одесенерго за електроенергію
4. Списані продукти харчу­вання


3435331900586088.html
3435384958568033.html
    PR.RU™