ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета і завдання методичних рекомендаційдо виконання індивідуальних завдань студентами очної та контрольних робіт студентами заочної форм навчання:

Метою виконання індивідуальних завдань та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Філософія» є самостійне розкриття обраної теми, її питань як у плані історико-філософських основ, так і у площині їх трансформації у проблеми і принципи сучасної філософії, що є підґрунтям для самореалізації студента, поза чим неможливий інтелектуальний і культурний розвиток людини, її самовизначення у світі.

Завданнямивиконання індивідуальних завдань та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Філософія» є: визначення власного інтересу і можливостей щодо певної філософської теми; вивчення та аналіз визначеної до теми літератури, а у разі відсутності необхідним чином визначеної теми і питань до неї – формулювання саме їх і підбір відповідної з обраною темою та її питаннями літератури; класифікація і систематизація накопиченого матеріалу, його логічна обробка, редагування та оформлення у певну роботу; самостійне, повне і змістовне, науково обґрунтоване висвітлення обраної теми; визначення значення даної теми, вирішення її питань щодо розв’язання певних проблем сьогодення; при необхідності щодо виконання індивідуального завдання чи контрольної роботи студент має можливість і повинен відвідати консультацію з викладачем.

У результаті виконання індивідуального завдання або контрольної роботи з навчальної дисципліни «Філософія» студент повинен:

Знати: зміст використаної літератури, позиції, що викладені на її сторінках, стосовно обраної теми роботи, їх історичну обумовленість і спадкоємність в історико-філософському процесі аж до формування проблем і принципів сучасної філософії.

Вміти: змістовно і логічно, науково і з гуманістичних позицій обґрунтовувати особисту думку щодо вирішення теоретичних і практичних питань, сформульованих у темі, враховувати різноманітність існуючих підходів до вирішення цих питань, не вагатися у випадку необхідності пояснення теоретичних положень, співвідносити їх з життєвими реаліями, визначати їх роль у житті суспільства й окремої людини та застосовувати відносно сфери своєї діяльності.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ


3437101563835940.html
3437176362476926.html
    PR.RU™